Tin tức XNC Việt Nam

ĐẨY MẠNH VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 12 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ TRONG ĐẢNG BỘ CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH

Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” đã đề ra mục tiêu tổng quát là: “đến năm 2025, lực lượng Công an nhân dân cơ bản tinh, gọn, mạnh; các lực lượng tình báo, cơ yếu, an ninh, cảnh sát cơ động, kỹ thuật nghiệp vụ, an ninh mạng và đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao tiến thẳng lên hiện đại. Phấn đấu đến năm 2030 lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định mục tiêu: “xây dựng, củng cố tiềm lực, sức mạnh về mọi mặt của lực lượng Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ… nâng cao tiềm lực vật chất, kỹ thuật của lực lượng Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, trước mắt và lâu dài; phấn đấu đến năm 2030 xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chụp ảnh cùng tập thể Đảng ủy - lãnh đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh

 

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, trong đó, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng,  chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, chương trình công tác của Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh tiếp tục triển khai một cách mạnh mẽ cải cách hành chính trong việc giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh cho công dân Việt Nam và người nước ngoài theo hướng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong việc giải quyết các vấn đề về xuất nhập cảnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Đó là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, là mục tiêu phấn đấu cao cả của toàn lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh trong thời gian tới nhằm không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng trong công tác xây dựng lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của người đứng đầu cấp ủy các đơn vị. Cấp ủy, tổ chức đảng các đơn vị nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng cụ thể hóa trong nghị quyết của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng trong nghị quyết đầu nhiệm kỳ và hằng năm phải có nhiệm vụ, giáp pháp cụ thể về công tác cán bộ và xây dựng cán bộ.

Tập trung xây dựng các tổ chức đảng trong lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh thật sự trong sạch, vững mạnh; thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác xây dựng lực lượng. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh chăm lo xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp vững mạnh toàn diện về phẩm chất và năng lực, đáp ứng tiêu chí cán bộ công an ở từng cấp; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và năng lực hướng dẫn nghiệp vụ của đơn vị chuyên trách ở cấp Bộ với lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh Công an địa phương.

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng lực lượng, nhất là công tác cán bộ và thực hiện các đề án, dự án đầu tư, mua sắm trang thiết bị kỹ thuật, ứng dụng khoa học - công nghệ trong quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh.

Hai là, Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về xuất nhập cảnh, tạo cơ sở pháp lý hoàn chỉnh cho việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh.

Thường xuyên rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản pháp luật về xuất nhập cảnh; thông qua việc triển khai thi hành luật, phát hiện các hạn chế, bất cập hoặc các quy định không phù hợp với thực tiễn; kịp thời đề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh, tạo điều kiện cho công dân xuất cảnh, nhập cảnh và người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.

Tập trung nghiên cứu, xây dựng, báo cáo lãnh đạo Bộ Công an trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về quy chế hoạt động của lực lượng An ninh trên không, tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động bảo đảm an ninh, an toàn tàu bay đang bay của lực lượng An ninh trên không. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất việc đàm phán, ký kết hoặc tham gia các điều ước quốc tế liên quan đến lĩnh vực xuất nhập cảnh, nhất là điều ước quốc tế về phòng, chống di cư bất hợp pháp, buôn bán người.

Ba là, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn,  hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của các đơn vị theo nguyên tắc “một cơ quan, đơn vị có thể thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một cơ quan, đơn vị chủ trì và chịu trách nhiệm chính”; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, hạn chế tối đa sự trùng dẫm, bảo đảm hoat động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục phân công, phân cấp trong giải quyết các thủ tục giấy tờ xuất nhập cảnh, theo hướng phân quyền mạnh hơn cho Công an địa phương trong tiếp nhận, giải quyết các thủ tục xuất nhập cảnh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân dễ dàng thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến công tác quản lý xuất nhập cảnh. Chuẩn bị các đề án thành lập Công an cửa khẩu hàng không quốc tế khi các cảng hàng không quốc tế mới đưa vào khai thác hoặc Bộ quyết định chuyển giao từ Công an địa phương về Cục. Nghiên cứu, tham khảo mô hình tổ chức lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh một số nước, xây dựng tiêu chí cụ thể làm cơ sở báo cáo, đề xuất Bộ đề nghị Chính phủ về thành lập văn phòng cơ quan đại diện quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam tại một số quốc gia trên thế giới hoặc cử cán bộ chuyên trách về quản lý xuất nhập cảnh đặt tại cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam.

Bốn là, nâng cao chất lượng công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý xuất nhập cảnh vững mạnh, toàn diện.

Trước hết, cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Cần xác định yếu tố con người là quan trọng nhất, cần nâng cao ý thức, tinh thần, truyền thống. Thống nhất nhận thức lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh ở tuyến đầu trên trận tuyến bảo vệ an ninh, trật tự, không những thực hiện công tác nghiệp vụ mà còn phục vụ công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế của đất nước. Do vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng phải thường xuyên phổ biến quán triệt, thực hiện chủ trương đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, đặc biệt là các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Cấp ủy, lãnh đạo các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác nắm, giải quyết, báo cáo tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ; giao trách nhiệm cho các chi bộ, trước hết là cấp ủy, trực tiếp là Bí thư chi bộ, người đứng đầu đơn vị thường xuyên thông qua sinh hoạt đảng, sinh hoạt đơn vị; thường xuyên đối thoại, lắng nghe ý kiến của đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể quần chúng trong đơn vị; quan tâm tìm hiểu, rà soát, nắm rõ về hoàn cảnh gia đình và các yếu tố tác động đến tư tưởng cán bộ, chiến sĩ; kịp thời động viên, định hướng, giúp đỡ cán bộ, chiến sĩ gặp khó khăn vướng mắc trong công việc và cuộc sống. Thực hiện đúng quy định, kịp thời công tác thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác; đa dạng hóa hình thức động viên, khen thưởng để khích lệ cán bộ, chiến sĩ rèn luyện, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương, của Đảng ủy Công an Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy lãnh đạo, chỉ huy các cấp. Coi việc thực hiện trách nhiệm nêu gương là biện pháp giáo dục tư tưởng quan trọng và hiệu quả hàng đầu, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Gắn trách nhiệm nêu gương vào từng chỉ tiêu công tác, tiêu chí thi đua của từng cấp, từng cá nhân; trong đó, cấp ủy, lãnh đạo cấp trên phải gương mẫu, trách nhiệm cao hơn đảng viên, cán bộ cấp dưới, người đứng đầu phải gương mẫu đi đầu trong mọi mặt. Đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương “gương người tốt, việc tốt”; những cách làm hay, mô hình sáng tạo, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác; trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, để lan tỏa, nhân rộng những nhân tố tích cực trong đơn vị.

Mặt khác, phải tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhằm không ngừng nâng cao trình độ học vấn, khả năng tư duy, phương pháp quản lý, kỹ năng thực hành các thủ tục hành chính trong quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh. Đa dạng hóa hình thức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ: đào tạo tại các trường trong và ngoài Công an nhân dân; đào tạo trong nước và ngoài nước; liên kết với các cơ sở đào tạo hoặc tổ chức các lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ tại A08; đào tạo thông qua kênh hợp tác quốc tế; đào tạo tập trung và đào tạo theo hình thức vừa làm, vừa học phù hợp với đặc thù tổ chức làm việc theo ca, kíp của các đơn vị Công an cửa khẩu; khuyến khích các đơn vị, cán bộ, chiến sĩ tự đào tạo, tự bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ. Tiếp tục tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ Công an giao Cục Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp các cơ sở đào tạo trong và ngoài Công an nhân dân mở các khóa đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ, lý luận chính trị, công nghệ thông tin, ngoại ngữ cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh phù hợp với đặc thù công tác, đáp ứng khung tiêu chuẩn, tiêu chí cán bộ ở bốn cấp công an, nhất là đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ cao về công nghệ thông tin, ngoại ngữ.

Cần phải thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định của Bộ Công an về thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh; bảo đảm chế độ cho cán bộ, chiến sĩ theo phương châm “đúng, đủ, kịp thời, công bằng, minh bạch” để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, cống hiến cho đơn vị và lực lượng Công an nhân dân. Thường xuyên rà soát, đánh giá, đề xuất lãnh đạo Bộ Công an điều chỉnh, bổ sung chế độ, chính sách phù hợp với điều kiện, thực tiễn công tác của lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh; phối hợp với các đơn vị chức năng tham mưu với lãnh đạo Bộ Công an xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù đối với lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh, nhất là đối với những đơn vị mang tính đặc thù, nhiều khó khăn.

Năm là, tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất, kỹ thuật, ứng dụng khoa học - công nghệ trong quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh

Quán triệt quan điểm, tư tưởng chỉ đạo phát triển tiềm lực hậu cần, kỹ thuật chủ động, bảo đảm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh trong tình hình mới. Tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất, kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ phải gắn với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh; Ưu tiên đầu tư hiện đại hóa lực lượng trực tiếp làm công tác quản lý xuất nhập cảnh; Tranh thủ tối đa mọi nguồn lực kinh tế - xã hội để nâng cao tiềm lực cơ sở vật chất, kỹ thuật, khoa học công nghệ; Ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ mới nhất, phù hợp với nhu cầu và khả năng của lực lượng Công an nhân dân. Cân đối các điều kiện sẵn có và triệt để khai thác, sử dụng có hiệu quả tiềm lực hậu cần, kỹ thuật đã được đầu tư, trang bị; tranh thủ tối đa sự ủng hộ của Đảng ủy Công an Trung ương và các tổ chức, cá nhân trong đầu tư phát triển tiềm lực cơ sở vật chất, kỹ thuật, khoa học - công nghệ, bảo đảm hiệu quả, đúng quy định. Chú trọng công tác quản lý, bảo hành, bảo trì các phương tiện, thiết bị kỹ thuật và các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm hoạt động ổn định, thông suốt, hiệu quả.

Tăng cường nghiên cứu, phát triển, ứng dụng thành tựu khoa học, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, hiện đại trong quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh theo phương châm “đi tắt đón đầu”, nhất là công nghệ số, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo. Với các chương trình, dự án lớn về công nghệ thông tin lớn, cần thuê và sử dụng các tập đoàn, các doanh nghiệp công nghệ thông tin lớn, có uy tín trên thế giới, có kinh nghiệm để tư vấn, xây dựng và triển khai. Trên cơ sở đó chuyển giao công nghệ, nghiên cứu, làm chủ và phát triển (không tự mày mò tổ chức thực hiện khi chưa đủ năng lực, kinh nghiệm thực thi các công trình, dự án tương tự). Đổi mới phương thức quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh, gắn với áp dụng “Chuyển đổi số”, “Chính phủ điện tử”. Triển khi xây dựng xây dựng trung tâm cấp quốc gia về lưu dữ liệu lớn và tính toán hiệu năng cao, tính toán đám mây, tính toán sương mù. Triển khai các ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hệ thống quản lý xuất nhập cảnh, xây dựng các giải pháp kỹ thuật chủ động phòng, chống tội phạm sử dụng thành tựu khoa học về trí tuệ nhân tạo. Triển khai và ứng dụng khoa học - công nghệ phục vụ quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh trên các thiết bị bảo mật tiên tiến, hiện đại để triển khai bảo mật các hệ thiết bị đầu cuối tham gia kết nối mạng diện rộng. Thực hiện số hóa toàn bộ công tác hành chính của đơn vị, triển khai các mô hình lãnh đạo, quản lý, điều hành hiện đại thông qua ứng dụng công nghệ trong các mặt công tác, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, thực chất, nhanh chóng và hiệu quả các mặt công tác. Tăng cường sử dụng các phương tiện truyền thông, mạng xã hội phục vụ công tác tuyên truyền pháp luật và giải đáp thủ tục hành chính về xuất nhập cảnh.

Sáu là, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác xây dựng lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh

Chỉ đạo triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kịp thời xác minh, xem xét, đánh giá và xử lý đơn thư tố cáo, kiến nghị xử lý sai phạm đúng theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an; thực hiện nghiêm túc việc giải quyết các kiến nghị sau thanh tra. Tăng cường công tác thanh tra hành chính theo chuyên đề diện rộng và thanh tra chuyên đề, thanh tra đột xuất về công tác tiếp và giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh cho công dân và người nước ngoài; giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận, xử lý đơn thư tố cáo.

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết, Hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương với mục tiêu tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng với tinh thần chủ động, kiên trì, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, góp phần phòng ngừa sai phạm, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau: tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Tiếp tục kiện toàn, nâng cao năng lực hoạt động của cơ quan ủy ban kiểm tra, ủy ban kiểm tra các cấp; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực tham mưu, thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ được giao nhiệm vụ chuyên trách, kiêm nhiệm làm công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tại các đơn vị và thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ này./.

Phạm Thảo - Tuyên truyền