STT Ký hiệu văn bản Kiểu văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 QUYẾT ĐỊNH Khác 27/10/2020

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, được thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an

download
2 Thông tư 74/2020/TT-BCA Thông tư 01/07/2020

Quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam tại cửa khẩu

download
3 Nghị định 73/2020/NĐ-CP Nghị định 30/06/2020

Quy định về việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh ra, vào lãnh thổ Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh

download
4 Luật số: 49/2019/QH14 Khác 01/07/2020

Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

download
5 Thông tư số 28/2016/TT-BCA ngày 05/7/2016 của Bộ Công an Thông tư 05/7/2016

Thông tư số 28/2016/TT-BCA ngày 05/7/2016 hướng dẫn thực hiện Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC

download