Tin tức XNC Việt Nam

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH BỘ TƯ PHÁP THÔNG QUA ĐỀ NGHỊ CỦA BỘ CÔNG AN XÂY DỰNG LUẬT XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH BỘ TƯ PHÁP THÔNG QUA ĐỀ NGHỊ CỦA BỘ CÔNG AN XÂY DỰNG LUẬT XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM

Ngày 17/01/2018, Hội đồng tư vấn thẩm định hồ sơ đề nghị xây dựng Luật xuất nhập cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (sau đây gọi chung là Luật) do Bộ Tư pháp chủ trì đã đánh giá hồ sơ đề nghị xây dựng Luật do Cục Quản lý xuất nhập cảnh trình bày đạt chất lượng cao, đủ điều kiện trình Chính phủ.

Hội đồng cũng cho rằng: trong quá trình chuẩn bị hồ sơ đề nghị xây dựng Luật, căn cứ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tiến hành tổng kết 10 năm công tác quản lý xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam (2007 – 2017); xây dựng dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách của Luật; dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Luật; dự thảo đề cương Luật.

Bộ Công an đã gửi công văn xin ý kiến của các Bộ, ngành liên quan thuộc Chính phủ và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời đăng tải dự thảo báo cáo đánh giá tác động chính sách, báo cáo tổng kết 10 năm công tác quản lý xuất nhập cảnh trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an, Chính phủ, Quốc hội để lấy ý kiến rộng rãi của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Đến nay, các Bộ, ngành cơ bản đều nhất trí về sự cần thiết phải xây dựng Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các Ban, Ngành, nhất là ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Công an đã tiếp thu, chỉnh lý hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật gửi Bộ Tư pháp.

Hội đồng thẩm định đánh giá nội dung của chính sách phù hợp với tinh thần của Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến slược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, trong đó yêu cầu xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, bảo đảm quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân; đơn giản hóa, công khai, minh bạch các thủ tục hành chính và tăng cường hội nhập quốc tế và mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc - Thứ trưởng Bộ tư pháp, Chủ tịch Hội đồng nhấn mạnh tính cần thiết của việc xây dựng, ban hành Luật, và đề nghị Bộ Công an trình Chính phủ để báo cáo Quốc Hội bổ sung vào chương trình xây dựng Luật năm 2018./.