Tin tức XNC Việt Nam

PHÁP ĐIỂN ĐỀ MỤC “XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM” GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CHỦ ĐỀ “AN NINH QUỐC GIA” CỦA BỘ PHÁP ĐIỂN CỦA VIỆT NAM

Ngày 16/4/2012, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh Pháp điển hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tạo cơ sở pháp lý nền tảng cho công tác pháp điển. Tại khoản 1 Điều 2 Pháp lệnh Pháp điển quy định “Pháp điển là việc cơ quan nhà nước rà soát, tập hợp, sắp xếp các quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực trong các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước ở trung ương ban hành, trừ Hiến pháp, để xây dựng Bộ pháp điển”.

Thực hiện phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 891/QĐ-TTg  ngày 17/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề, phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo đề mục và các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật trong Công an nhân dân, ngày 06/10/2023, lãnh đạo Bộ đã ký Kế hoạch số 525/KH-BCA triển khai thực hiện pháp điển hóa hệ thống pháp luật đối với đề mục “Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam” trong chủ đề “An ninh quốc gia” thuộc trách nhiệm pháp điển của Bộ Công an (Đề mục số 10 thuộc Chủ đề số 1). Căn cứ Kế hoạch của Bộ, A08 đã phối hợp với V03 thu thập, lập Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc nội dung sử dụng để pháp điển và văn bản có nội dung liên quan đến đề mục “Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam”; rà soát các văn bản thu thập; tổng hợp kiểm tra kết quả pháp điển; hoàn thiện hồ sơ kết quả pháp điển gửi Bộ Tư pháp thẩm định. Trên cơ sở đề nghị của Bộ Công an, ngày 12/12/2023, Bộ Tư pháp đã thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục thuộc trách nhiệm của Bộ Công an, trong đó có đề mục “Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam” do văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất của đề mục đã bị thay đổi. 

Họp Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; đặc xá và thi hành án hình sự ngày 12/12/2023.

Cấu trúc đề mục “Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam” được xây dựng theo cấu trúc của văn bản quy phạm pháp luật có tính pháp lý cao nhất là Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14 ngày 22/11/2019 của Quốc Hội (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 23/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội), gồm 08 chương và 52 điều, không có sự thay đổi so với cấu trúc của Luật; có 12 văn bản thuộc nội dung đề mục và 17 văn bản có nội dung liên quan đến đề mục. Việc xác định cấu trúc của đề mục phù hợp, tạo điều thuận lợi trong việc tra cứu, tìm kiếm quy định của pháp luật; vị trí sắp xếp các điều đảm bảo đúng nguyên tắc: điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau điều được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo thứ bậc hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp và theo trật tự thời gian ban hành đối với các điều của văn bản đang còn hiệu lực. Đối với trường hợp một điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành nhiều điều hoặc nhiều điều cùng áp dụng một phụ lục, biểu mẫu thì được thực hiện chỉ dẫn theo quy định. 

Kết quả pháp điển đề mục “Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam” sẽ góp phần hoàn thiện chủ đề “An ninh quốc gia” của Bộ pháp điển của Việt Nam. Tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định, A08 sẽ phối hợp với V03 chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ báo cáo lãnh đạo Bộ ký công văn gửi Bộ Tư pháp sắp xếp vào chủ đề, trình Chính phủ thông qua theo quy định./.

(Bộ pháp điển của Việt Nam được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử pháp điển-phapdien.moj.gov.vn. Khi vào Bộ pháp điển, cán bộ, chiến sĩ tìm kiếm đề mục “Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam”trong chủ đề “An ninh quốc gia”. Bên cạnh mỗi đề mục có cụm từ (xem chi tiết), khi đó, click chuột vào cụm từ (xem chi tiết), màn hình sẽ hiện ra toàn bộ nội dung của đề mục)./.