Tin tức XNC Việt Nam

THÔNG BÁO TẠM DỪNG TIẾP NHẬN CÁC THỦ TỤC LIÊN QUAN XUẤT NHẬP CẢNH

THÔNG BÁO TẠM DỪNG TIẾP NHẬN CÁC THỦ TỤC LIÊN QUAN XUẤT NHẬP CẢNH

     Tạm dừng tiếp nhận, giải quyết các thủ tục liên quan xuất nhập cảnh của cơ quan, tổ chức, cá nhận người Việt Nam và người nước ngoài trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01/4/2020 (từ các trường hợp thật sự cấp bách).

Xin trân trọng thông báo!

CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH

 

NOTICE FOR SUSPENDING FROM IMMIGRATION

     Vietnam Immigration Department has suspended from receiving documents from Vietnamese, forgeign agencies, organzations and individuals for 15 days since 00:00, 1st April, 2020 (except for emergency cases).

Sincerely!

THE IMMIGRATION DEPARTMENT