Tin tức XNC Việt Nam

Thông báo về việc "Tự động gia hạn tạm trú" cho người nước ngoài

Thông báo về việc "Tự động gia hạn tạm trú" cho người nước ngoài​ 

   1. Công dân nước ngoài nhập cảnh theo diện miễn thị thực, nhập cảnh bằng thị thực điện tử hoặc thị thực du lịch từ ngày 01/3/2020 đến nay được "tự động gia hạn tạm trú" đến hết ngày 30/6/2020, có thể xuất cảnh trong thời gian trên mà không phải làm thủ tục gia hạn tạm trú. Trường hợp nhập cảnh trước ngày 01/3/2020 nếu chứng minh được bị mắc kẹt do dịch Covid-19, được Cơ quan đại diện ngoại giao xác nhận bằng Công hàm (có bản dịch tiếng Việt) hoặc có văn bản xác nhận của cấp có thẩm quyền Việt Nam về việc bị cách ly, điều trị Covid-19 hoặc lý do bất khả kháng khác…cũng được xem xét áp dụng “tự động gia hạn tạm trú” đến hết 30/6/2020 và phải xuất trình Công hàm hoặc văn bản xác nhận nêu trên khi xuất cảnh.

     2. Công dân nước ngoài trong thời gian được "tự động gia hạn tạm trú" phải khai báo tạm trú và khai báo y tế theo quy định.

     3. Công dân nước ngoài không thuộc diện quy định tại mục 1 của Thông báo này hoặc có các vi phạm pháp luật khác, thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

     4. Các vấn đề phát sinh khác (nếu có), đề nghị liên với Cục Quản lý xuất nhập cảnh (SĐT: 0243.9387320) để được hỗ trợ, hướng dẫn.

CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH

 

Guidance on automatic visa extension for foreigners in Vietnam

     1. Foreigners who entered Vietnam on visa waiver, e-visa or tourist visa from March 1st, 2020 are entitled to automatic visa extension until June 30th, 2020 and can depart from Vietnam without having to extend their stay permit. For those who entered Vietnam before March 1st, 2020, the same automatic visa extension can be considered, subject to provision of proof that the person was stranded in Vietnam due to COVID-19, accompanied by a diplomatic Note (with Vietnamese translation) from the relevant diplomatic mission, or a written document from the relevant Vietnamese authorities confirming that the person was required to undergo mandatory quarantine or treatment for COVID-19, or advice of other force majeure. The concerned person is required to present the said diplomatic Note or written document on departure from Vietnam.

     2. During the automatic visa extension period, foreigners are required to complete temporary residence and health status declaration.

     3. Those who are not subject to the paragraph 1 of this guidance or those who have breached the laws will be treated according to applicable laws of Vietnam.

     4. For further information or assistance, please contact the Vietnam Immigration Department at 0243 938 7320.

VIETNAM IMMIGRATION DEPARTMENT