• CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN THÔNG TƯ SỐ 01/2014/TTLT/BCA-BQP-BLĐTBXH-BNG
    27 tháng 02 năm 2018
    CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN THÔNG TƯ SỐ 01/2014/TTLT/BCA-BQP-BLĐTBXH-BNG, NGÀY 10/02/2014 CỦA BỘ CÔNG AN, BỘ QUỐC PHÒNG, BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH – XÃ HỘI VÀ BỘ NGOẠI GIAO VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ, THỦ...
    Xem thêm