Tin tức XNC Việt Nam

UỶ BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT

     Kể từ khi thành lập Đảng bộ và kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, UBKT Đảng ủy nhiệm kỳ 2018 – 2020, UBKT Đảng ủy Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã tích cực, chủ động tham mưu, giúp Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng, triển khai thực hiện quy chế, quyết định, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ, hằng năm đảm bảo đúng quy định, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. UBKT Đảng ủy Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã chấp hành nghiêm sự chỉ đạo nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát của UBKT Đảng ủy Công an Trung ương, thực hiện tốt cả 3 chức năng: tham mưu, hướng dẫn và trực tiếp kiểm tra, giám sát.

     Về công tác tham mưu, UBKT Đảng ủy Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã tham mưu Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy kịp thời phổ biến, quán triệt, triển khai các văn bản, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận, hướng dẫn của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy cấp trên và Đảng ủy Cục Quản lý xuất nhập cảnh đến các đảng ủy, UBKT đảng ủy cơ sở, chi bộ trực thuộc về công tác kiểm tra, giám sát bằng nhiều hình thức, phù hợp với đặc thù của từng Đảng bộ, chi bộ; tích cực phối hợp với các cơ quan giúp việc của Đảng ủy thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy. Qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát. Đồng thời, UBKT Đảng ủy Cục đã tham mưu Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy cụ thể hóa các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng tài liệu hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát cho tổ chức đảng cấp dưới để thực hiện thống nhất, hiệu quả; tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy ban hành Kế hoạch thực hiện Quy định công tác nắm tình hình của cán bộ kiểm tra đảng các cấp trong Công an nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 1011-QĐ/ĐUCA, ngày 19/8/2020 của Đảng ủy Công an Trung ương và Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 01-CT/ĐUCA, ngày 13/11/2020 của Đảng ủy Công an Trung ương về đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong Công an nhân dân; sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Cục Quản lý xuất nhập cảnh đảm bảo kịp thời, sát hợp, đúng quy định. 

     Trong nhiệm kỳ 2018 – 2020 và từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, UBKT Đảng ủy Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã tham mưu Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức kiểm tra, giám sát đối với 53 tổ chức đảng, hướng dẫn các tổ chức đảng cấp dưới tiến hành nhiều cuộc kiểm tra, giám sát. Tham mưu Đảng ủy Cục Quản lý xuất nhập cảnh chỉ đạo cấp ủy, UBKT cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Nội dung công tác kiểm tra, giám sát tập trung vào việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, việc giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; những điều đảng viên không được làm; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; các cuộc vận động của Ngành Công an của tổ chức đảng, đảng viên… UBKT Đảng ủy Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã tiến hành kiểm tra 04 tổ chức đảng về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; giám sát chuyên đề đối với 08 tổ chức đảng. Qua công tác kiểm tra, giám sát đã làm rõ ưu điểm để phát huy, phát hiện, chỉ rõ hạn chế, thiếu sót của tổ chức đảng, đảng viên để có biện pháp khắc phục, đồng thời giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên.

     UBKT Đảng ủy Cục cũng đã thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các đảng ủy và UBKT đảng ủy cơ sở thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát cụ thể là việc xây dựng Quy chế làm việc; phương hướng nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; phân công nhiệm vụ các thành viên UBKT, xây dựng Chương trình công tác kiểm tra giám sát nhiệm kỳ, hằng năm; chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc cấp ủy và UBKT cấp dưới thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát theo đúng kế hoạch đề ra; ban hành quy trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tạo điều kiện thuận lợi cho cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ.

     Về công tác xây dựng lực lượng ngành kiểm tra đảng, UBKT Đảng ủy Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đảng bảo đảm số lượng, tiêu chuẩn cấp ủy viên theo hướng dẫn của UBKT cấp trên. Thi hành quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Cơ quan UBKT trực thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh, UBKT Đảng ủy Cục đã tham mưu Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy kiện toàn đội ngũ cán bộ Cơ quan UBKT, tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Cơ quan UBKT Đảng ủy Cục Quản lý xuất nhập cảnh theo nghi lễ trong Công an nhân dân. Đây là một sự kiện lớn của Cục Quản lý xuất nhập cảnh, có ý nghĩa quan trọng góp phần đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trong tình hình hiện nay; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, kỷ cương, kỷ luật của Đảng, xây dựng Đảng bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

     Về công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng trong toàn Đảng bộ. Năm 2019, UBKT Đảng ủy Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng và công tác kiểm tra, giám sát cho hơn 100 cán bộ làm công tác đảng và công tác kiểm tra trong Đảng bộ. Năm 2020, UBKT Đảng ủy Cục là đơn vị đầu tiên trong Đảng bộ Công an Trung ương tổ chức thành công Hội thảo chuyên đề “Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng” trong Đảng bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh. Sự kiện này được Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương và các Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương ghi nhận và đánh giá cao.

     Có thể nói, trong thời gian qua, UBKT Đảng ủy Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã đổi mới phương pháp kiểm tra, giám sát phù hợp với nội dung, điều kiện cụ thể của từng đối tượng, địa bàn, đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục của Đảng; tăng cường công tác nắm tình hình, phối hợp và phát huy vai trò của các cấp ủy cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; tích cực, chủ động tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt chú trọng tới những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. Những thành tích trên là do sự nỗ lực của tập thể UBKT Đảng ủy, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, lãnh đạo Cục, đặc biệt là Thường trực Đảng ủy Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

     Hướng tới kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Ngành kiểm tra Đảng (16/10/1948 – 16/10/2021), UBKT Đảng ủy Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã phát động phong trào thi đua đặc biệt. Cán bộ, đảng viên làm công tác kiểm tra đảng Cục Quản lý xuất nhập cảnh quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được; chủ động nghiên cứu, đổi mới cách làm trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; phối hợp với các đơn vị chức năng, tham mưu cấp ủy xây dựng, hoàn thiện các quy định, quy chế, hướng dẫn phục vụ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong toàn Đảng bộ; thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ và lực lượng quản lý xuất nhập cảnh ngày càng trong sạch, vững mạnh./.