Tin tức XNC quốc tế

Đại sứ Ôxtrâylia thông báo những thay đổi sắp tới đối với cách thức nộp hồ sơ xin thị thực

     Phù hợp với chiến lược chuyển đổi số, Bộ Nội vụ Ôxtrâylia chuẩn bị áp dụng việc nộp hồ sơ trực tuyến hoàn toàn đối với thị thực đi thăm Ôxtrâylia (với mục đích du lịch và công tác ngắn hạn). Hầu hết các đương đơn hiện đã có thể nộp hồ sơ xin thị thực đi thăm Ôxtrâylia trực tuyến thông qua ImmiAccount. Bộ Nội vụ Ôxtrâylia đang tích cực chuyển sang cung cấp thông tin và các dịch vụ trên nền tảng số để dễ tiếp cận và thuận tiện.

     Hầu hết các loại thị thực khác bao gồm thị thực Sinh viên, thị thực Lao động tay nghề, thị thực Kết hôn và nhiều thị thực nhập cảnh tạm thời đã được nộp bằng hình thức trực tuyến. Đây là một sự thay đổi tích cực đối với hành khách và Bộ Nội vụ Ôxtrâylia. Bộ Nội vụ Ôxtrâylia hi vọng sẽ đạt được thành công tương tự đối với loại thị thực đi thăm Ôxtrâylia.

     Sự thay đổi này sẽ được thực hiện theo hai giai đoạn: giai đoạn 1 (bắt đầu từ ngày 30 tháng 9 năm 2021) đối với các hồ sơ xin thị thực đi thăm Ôxtrâylia được nộp bên ngoài Ôxtrâylia và giai đoạn 2 (vào đầu năm 2022) đối với các hồ sơ xin thị thực đi thăm Ôxtrâylia được nộp tại Ôxtrâylia. Sau thời gian này, các hồ sơ giấy xin thị thực đi thăm Ôxtrâylia sẽ không được chấp thuận.

    Thông tin chi tiết và hướng dẫn về cách nộp hồ sơ trực tuyến được cung cấp trên trang mạng của Bộ Nội vụ Ôxtrâylia tại địa chỉ: http://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/applying-online-or-on-paper/online