Tin tức các hoạt động của cục

Kết quả phiên họp thứ 12 của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Ngày 09/12/2021, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã tổ chức phiên họp thứ 12, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Đại tá Nguyễn Bá Tuấn, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ chủ trì phiên họp. Uỷ ban Kiểm tra đã đánh giá, thảo luận và cho ý kiến về một số nội dung chính sau:

1.  Đánh giá, thảo luận về kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2021 trong Đảng bộ; cho ý kiến vào dự thảo phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Uỷ ban Kiểm tra và tham mưu Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Cục ban hành chương trình công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2022.

2. Thảo luận và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề đối với Đảng uỷ Phòng Hậu cần.

3. Xem xét kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của 3 đảng uỷ, uỷ ban kiểm tra đảng uỷ cơ sở đối với 5 đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tích cực, ưu điểm đã đạt được của Uỷ ban Kiểm tra, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, tồn tại trong công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2021 trong Đảng bộ; yêu cầu Uỷ ban Kiểm tra phát huy những ưu điểm đã đạt được, có giải pháp khắc phục hạn chế, tồn tại; tích cực, chủ động tham mưu, tổ chức và lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng, uỷ ban kiểm đảng uỷ trực thuộc xây dựng, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2022; nhấn mạnh một số công tác trọng tâm, đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định, kết luận, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Đảng uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Công an Trung ương và Đảng uỷ Cục Quản lý xuất nhập cảnh về những điều đảng viên không được làm gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

UBKT